Volební program pro volby do městského zastupitelstva 2018

Naše Mýto 2018

ATRAKTIVNÍ, PRŮJEZDNÉ, ZELENÉ

1. Bezpečné a čisté město

Bezpečné město – chodníky, ulice, parky, domy, byty, dodržování nočního klidu. Dobudování kamerového systému. Podpora Sboru dobrovolných hasičů. Personální a materiální posílení Městské policie. Pěší hlídky Městské policie v ulicích 24 hodin denně. Osazení bezpečnostních hlásičů na vybraných dětských hřištích. Přijetí vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích vyjma městských slavností a restauračních předzahrádek. Školení, osvětová činnost i kurzy sebeobrany pro zájemce z řad obyvatel města.

2. Doprava – komunikace přívětivé ke všem

Vypracování dopravního modelu nejen pro motorová vozidla, ale i pro cyklisty a chodce. Jeho využití v praxi. Aktivní podpora výstavby D35. Spolupráce s projektanty při projektování D35 a přivaděče na Choceň. Rozvoj a průběžná údržba sítě cyklostezek. Zřízení MHD. Podpora veřejné hromadné dopravy, jízdní řády musí být v souladu s potřebami cestujících.

3. Rozvoj města a přidružených obcí

Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje města a přidružených obcí. Příprava kvalitních, smysluplných projektů. Náprava podfinancování oprav. Podstatné zlepšení údržby chodníků zeleně a budov. Vybudování relaxačních zón – parků s veřejnými grily, šachovými stolky, herními a cvičebními prvky. Smysluplná a profesionální údržba a využití stávajících objektů a budování nových s ohledem na vzájemné vztahy a souvislosti. Respekt k názorům občanů a odborníků. Monitoring životního prostředí.

4. Turismus a propagace

Samostatný návštěvnický web např. „Go to Mejto – Vítejte v Mejtě“. Podpora činnosti všech spolků a uskupení, jejichž členem naše město je. Jeho kultivovaná propagace. Podpora péče o památky, kulturní dědictví a jejich využití pro rozvoj cestovního ruchu. Udržování a vytváření nových současných tradic. Podpora možností ubytování a stravování turistů, zajímavého trávení jejich volného času. Vybudování plnohodnotného parkoviště pro karavany (Stellplatz). Úzká spolupráce s okolními obcemi. Příprava na riziko snížené návštěvnosti v souvislosti s obchvatem.

5. Podpora místních firem a živnostníků

Firmy i živnostníci jsou pro Město váženými partnery, samozřejmá je oboustranně prospěšná spolupráce. Podpora pracovních příležitostí ve městě a okolí. Vhodné využití průmyslové zóny. Přesunutí farmářských trhů na sobotu, aby byly přístupné i pro pracující. Optimalizace odpadového hospodářství. Osazení odpadkových košů na tříděný odpad.

6. Kultura a sport

Podpora spolkové činnosti, sportovních oddílů i neorganizovaných sportovců. Zřízení pozice správce dětských hřišť. Výměna povrchů dětských hřišť za bezpečnější a hygieničtější. Vybudování prostor pro neorganizované sportovní aktivity. Údržba a rozumná podpora stávajících sportovních zařízení. M-klub multižánrový. Regenerace památek. Určení preventisty pro stálou kontrolu nemovitých památek. Zřízení komunitního centra – prostoru pro možnost setkávání občanů, sdružení, spolků apod.. Podpora amatérské umělecké činnosti, kterou považujeme za jednu z nejdůležitějších zájmových činností pro rozvoj kulturních tradic.

7. Otevřená radnice, hospodaření

Město je tu pro občana, ne občan pro město. Důsledné dodržování právního řádu. Dostupnější, průkaznější a jednodušší možnost získávání informací o činnosti vedení města a o tom, co se ve městě a okolí děje, i co se chystá. Vnímavější naslouchání občanům. Přesun veřejných zasedání zastupitelstva do větších a k veřejnosti přívětivějších prostor. Uvedení pravidel vydávání Vysokomýtského zpravodaje do souladu s Tiskovým zákonem. Složení poradních orgánů Zastupitelstva a Rady města tak, aby výbory a komise byly složené především z odborníků na danou oblast. Respekt k jejich závěrům a doporučením. Průhledná výběrová řízení. Nezávislý audit hospodaření za uplynulé období. Zlepšení politické kultury ve městě. Vzájemná tolerance, úcta a slušnost.

8. Školství

Předpokladem prosperující společnosti jsou vzdělaní lidé. Zachování současných škol všech stupňů ve městě. Podpora celoživotního vzdělávání, tedy i dospělých všech věkových kategorií. Podpora mimoškolních činností dětí a dospívajících. Chceme umožnit mladým rodičům (a především samoživitelkám) brzký návrat do zaměstnání. Zasadíme se o vybudování nejméně jedné specializované třídy MŠ pro děti mladší 3 let.

9. Sociální politika, rodina

Podpora rodiny: bydlení, každodenní život, péče o děti a seniory, o zdravotně i sociálně handicapované jedince. Úcta a respekt v přístupu k řešení problémů seniorů. Založení aktivního klubu senzačních seniorů. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci, i pozitivní. Zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb. Zlepšení informovanosti klientů. Podpora osobni a pedagogické asistence. Podpora sociální rehabilitace. Podpora dobrovolnictví. Informovanost o možnosti evropské dobrovolné služby. Změna grantového programu města. Preventivní programy do škol (drogy, domácí násilí, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, prožitkové semináře)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.