Připomínky k připravovanému projektu „Rekonstrukce SZZ žel. st. Vysoké Mýto“

DSC00013Vážení,

dne 8.7.2014 se uskutečnilo veřejné setkání občanů nad výše uvedeným projektem. Na internetových stránkách města je článek, který o uskutečněném setkání informuje s tím, že “Jednotlivé připomínky budou investorem zapracovány do další projektové dokumentace”. Na jednání však nebyl pořizován zápis, proto své připomínky raději tímto podávám písemně.

 

V první řadě chci však poděkovat, že takové setkání vůbec bylo zorganizováno. Pokud se to stane pravidlem u všech podobných akcí, je to určitě krok, který Vysokému Mýtu prospěje. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že evidentně s takovými akcemi nemá zatím žádná ze zúčastněných stran zkušenosti. Proto následující připomínky, prosím, berte také jako názor občana, co by nemělo chybět na podobných jednáních, aby mohla být označena za jednoznačně přínosná.

V žádném případě následující připomínky a požadavky nesměřují k tomu, aby byla železniční trať Choceň – Litomyšl zrušena, ale k tomu, aby celý projekt byl řešen koncepčně a v širších souvislostech.

 

A. Město Vysoké Mýto

Žádám Město Vysoké Mýto, aby jako jeden z hlavních účastníků řízení začalo hájit zájmy své i svých občanů, a to zejména v následujících bodech:

 

A.1 Zajištění řešení úprav Jiráskovy ulice jako celku s vyváženým vztahem všech jejích částí tak, aby došlo k celkovému zkvalitnění tohoto městského prostoru.

Úpravy železnice budou mít zásadní dopad na prostředí a obytnou kvalitu celé ulice včetně vlivu na obyvatele, chodce, cyklisty, automobilovou dopravu, stavby, nadzemní i podzemní technickou infrastrukturu, povrchy vozovek i chodníků, vegetaci a městský mobiliář. Je proto bezpodmínečně nutné zajistit celkový projekt zajišťující urbanistické a architektonické kvality a celkovou koordinaci zásahů v celé ulici.

(Projekt, jak byl dosud prezentován, je tím, že se jedná pouze o projekt železnice, v rozporu s § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.)

 

 

A.2 Vysvětlení celého projektu

Žádám Město Vysoké Mýto, aby důsledně trvalo na důkladném vysvětlení a zveřejnění celého projektu i důvodů jeho přípravy a realizace tak, aby nedocházelo ke zbytečným nejasnostem a dohadům a aby vše bylo srozumitelné občanům města.

 

A.3 Zlepšení podmínek pro chodce na všech železničních přejezdech.

Žádám, aby Město Vysoké Mýto trvalo na doplnění chodníků nebo podobných opatření na obou stranách vozovky u všech železničních přejezdů, kde dosud chybějí. Zároveň žádám, aby město trvalo na vybudování železničního přechodu pro pěší v ulici Štefánikova.

 

A.4 Ověření dopadu na dopravní systém ve městě.

Žádám, aby Město Vysoké Mýto trvalo na ověření dopadu navrhovaných úprav na dopravní systém v celém městě (např. v rámci údajně připravovaného dopravního modelu města).

 

 

B. Pardubický krajDSC00009 - Kopie

Na jednání nebyli občané seznámeni se základními důvody, proč je připravován uvedený projekt. Žádám Pardubický kraj o důslednou obhajobu projektu v širších souvislostech, a to na základě (i pro laika) graficky i obsahově přehledných dat a podkladů, zejména:

 

B.1 vysvětlení pozice a úlohy tratě Choceň – Litomyšl v celkové dlouhodobé koncepci dopravy kraje.

 

B.2 popis stávajících parametrů trati, parametry, které je potřeba zlepšit, konkrétně proč a jak, varianty úprav, které vedou ke zlepšení a které byly zvažovány a jak se to promítne do života obyvatel v oblasti.

 

 

C. SŽDC

Na jednání bylo zmíněno, že existují další dokumenty, podklady, dokonce již také rozhodnutí, která již nabyla právní moci. Žádám tedy SŽDC jako investora, aby ve spolupráci s městem zveřejnil veškeré materiály, které má k dispozici, zejména:

 

C.1 všechny části projektu (stavby), tedy také celou trať Choceň – Vysoké Mýto (včetně přejezdu ve Vysokém Mýtě v ulici Vraclavská) a přejezd v ulici Riegerova.

 

C.2 hlukovou studii (žádám o doplnění vlivu automobilové dopravy (hluk při přejíždění kolejí) a zabezpečovacích zařízení, pokud tyto již nejsou zahrnuty, a to bez ohledu na to, zda se započítávají do hygienických hlukových limitů)

 

C.3 přehled všech ukončených nebo probíhajících řízení včetně seznamu účastníků a jejich připomínek a výsledná rozhodnutí.

 

 

Dále žádám o:

 

C.4 zdokumentování vlivu úprav na dopravní systém v celém městě

 

C.5 o prověření dalších variant řešení (např. zda zvýšením rychlosti pouze mimo Jiráskovu ulici, ve které by tak byly přejezdy nadále nechráněné, dojde k vyhovujícímu zlepšení potřebných parametrů trati)

 

V případě nejasností nebo dotazů mne, prosím, kontaktujte.

Tyto připomínky a požadavky, prosím, předejte příslušným organizacím či osobám.

 

 

Děkuji, s přátelským pozdravem

 

Ing. arch. Jiří Šafr

 

 

Poznámka: Uvedené připomínky jsou volně k dispozici. Můžete je libovolně upravit a podat za svoji osobu na podatelnu Městského úřadu Vysoké Mýto. Čím více se jich sejde, tím lépe.

 

Upozornění 01: V tuto chvíli nejsou tyto připomínky podávány v rámci žádného oficiálního řízení.

 

Upozornění 02: Podání připomínek je na vlastní nebezpečí. Můžete být označeni Ing. Souškem, t.č. starostou Vysokého Mýta, za osobu usilující o zrušení železniční tratě ve Vysokém Mýtě nebo za osobu, která bude mít na svědomí budoucí nehody a zranění na nechráněných železničních přejezdech, apod.“

Podobné články

One Response

Přidat názor
  1. Stratílek Vlastimil
    Srp 10, 2014 - 09:20 AM

    S názorem pana ing Šafra jednoznačně souhlasím a chci věřit,že na jeho otázky bude řádně zodpovězeno.Otázky jsou logické,na nikoho neútočí,jen je nutné znát všechny důvody změn.Doufám,že opět nedojde ze strany některých zastupitelů k degradaci jak osoby pana ing,tak i k osahu jeho bodů. Stratílek Vlastimil.

    Odpověď

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.