Rozšíření výrobního závodu IVECO, Vysoké Mýto

Dalo to zabrat, ale plány firmy IVECO jsme rozklíčovali (lepší komunikace tak významné firmy s městem a jeho obyvateli by určitě neškodila 😉 )

  1. demolice Tomáškovy cihelny 🙁
  2. na jejím místě nové parkoviště pro zaměstnance, osobní vrátnice nově u Lidlu
  3. přístavba haly u nádraží, nákladní doprava nově přes vrátnici u nádraží (zrušení dnešního parkoviště)

Každý může zaslat písemná vyjádření.

http://deska.vysoke-myto.cz/…/10796-parkoviste-pro-zamestna…

http://deska.vysoke-myto.cz/…/10812-posuzovani-vlivu-na-ziv…

 

ad 2: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PAK664 „Předmětem záměru jsou nové parkovací plochy v areálu 4 společnosti IVECO Czech Republic a.s. o celkové kapacitě 649 stání pro osobní automobily. Z toho počet parkovacích stání osobní automobily pro zaměstnance je navrhován 624, počet parkovacích stání osobní automobily technické obsluhy je navrhován 25. Parkovací plochy budou z větší části volně přístupné, bez nutnosti průjezdu vrátnicí, pouze malá část bude přístupná přes novou vrátnici (technická obsluha). Parkoviště je situováno v areálu 4 závodu Vysoké Mýto prostoru bývalé cihelny mezi ulicemi Hradecká a Fibichova, tj. vých. od silnice I/35. Stávající prakticky nevyužívané objekty budou odstraněny v rámci samostatného projektu. Vzhledem k lokalizaci navrhovaného parkoviště v prostoru bývalé cihelny bude parkoviště umístěno v terénním zářezu o výšce až 9 m. Zahloubení je nejvýraznější západním směrem od parkoviště směrem k silnici I/35.

Dopravní napojení do areálu se předpokládá stávající z ulice Hradecká (I/35), resp. stávající křižovatky Hradecká x Vraclavská x bezejmenná ulice napojující stávající areál. Nejbližší obytná zástavba je situována v relativně blízké vzdálenosti. Řadové rodinné domy v ul. Družstevní jsou situovány 27 m severozáp. od navrhovaného parkoviště. Severozápadní výběžek parkoviště je situován cca 7 m od fasády ŘRD ulice Družstevní. Solitérní objekt na rohu ul. Fibichova a Cihlářská leží cca 7 m od navrhovaného parkoviště.“

 

ad 3: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PAK667 „Předmětem záměru je rozšíření výrobních ploch v závodě společnosti IVECO Czech Republic a.s. ve Vysokém Mýtě, ul. Vraclavská ( areál 2 ). V závodě jsou vyráběny autobusy městského, meziměstského a částečné i dálkového provedení. Je navrhována rozšíření výrobní haly (svařovna) 17 000 m2 jihozáp. směrem, nový objekt měrového střediska (hasičů, strojní údržby a kanceláří) 2 300 m2 v severových. části závodu, dále přístavba šaten 200 m2, zpevněná logistická plocha 1 300 m2 a přístavba šaten stávajícího objektu šaten 200 m2. V důsledku rozšíření výrobní haly jihozáp. směrem bude v místě přístavby zrušena stávající objízdná komunikace a bude vybudována nová komunikace podél jihozáp. hranice areálu. Záměrem investora je navýšení kapacity výroby ze stávajících 3 165 na 5 050 autobusů/rok. Dopravní napojení areálu společnosti IVECO Czech Republic a.s. je ulicí Vraclavská na silnici I/35, tj. ulici Hradeckou. Po realizaci záměru dojde k navýšení nákladní dopravy o 80 nákladních vozů/den.

Nejbližší obytná zástavba je situována v ulici Zborovská a dále za komunikací I/35. Nejbližší bytový dům v ul. Zborovská je situován cca 90 m jihových. od přístavby haly. Nejbližší obytná zástavba za komunikací I/35 je vzdálená cca 60 m od navrhovaného objektu měrového střediska. Kumulace vlivů připadá v úvahu s připravovaným parkovištěm pro zaměstnance o celkovém počtu 649 parkovacích stání pro osobní automobily. Parkoviště je navrhováno v areálu 4 závodu Vysoké Mýto prostoru bývalé cihelny mezi ulicemi Hradecká a Fibichova, tj. vých. od silnice I/35. Vzhledem k lokalizaci navrhovaného parkoviště v prostoru bývalé cihelny bude parkoviště umístěno v terénním zářezu o výšce až 9 m. Kumulace vlivů z dopravy tak bude nejvýznamnější na komunikaci I/35. V předloženém hodnocení vlivů je zahrnut rovněž vliv navrhovaného parkoviště v areálu 4 závodu Vysoké Mýto, jedná se zejména o vlivy hluku a vlivy na ovzduší. … Doprava – období provozu Ve stávajícím stavu je nákladní doprava vedena k bráně vých. od silnice I/35 (cihelna), kde je v současnosti situován příjem zboží. Nákladní vozidla dále pokračují do areálu, podjezdem pod I/35 na jednotlivá manipulační místa podél výrobních hal. Po vyložení materiálu opouští areál stejnou vrátnicí na křižovatku Hradecká / Vraclavská. Zaměstanci vstupují do areálu výhradně osobní vrátnicí u nádraží, kde jsou situována dvě parkoviště.

V rámci projektu dojde k přesměrování dopravy. Nákladní doprava bude vedena ze silnice I/35 na vrátnici u nádraží, odkud bude vymístěna osobní doprava zaměstnanců na nové parkoviště. Pro zaměstnance je navrhováno v rámci jiného projektu nové kapacitní parkoviště v areálu 4 (cihelna), které bude řešit stávající nedostatek parkovacích stání pro zaměstnance. V rámci předloženého záměru dojde ke změně stávající osobní vrátnice z ulice Vraclavská, která bude nově plnit funkci nákladní vrátnice. Příjem materiálu bude pouze v denní době do cca 20 hod. Je předpokládáno navýšení intenzity nákladní dopravy o 80 nákladních vozů/den.“

 

Autor: proMejto s využitím portal.cenia.cz

 

http://promejto.cz/

https://www.facebook.com/promejto?fref=nf

Bývalá cihelna JUC. Josef Tomášek, Fibichova x Cihlářská ulice:

Bývalá cihelna JUC. Josef Tomášek, Fibichova x Cihlářská ulice

Iveco

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.